Ny forskrift om brannforebygging for virksomheter

Forskrift om brannforebygging trådte i kraft 1.1. 2016, og erstatter «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn». Formålet med endringen er enklere og tydeligere regler.
Den nye forskriften stiller et generelt krav til aktsomhet for alle som gjennomfører aktiviteter som kan føre til brann. I tillegg inneholder den krav til forebyggende tiltak mot brann i bygg, både for eieren av bygget, og for virksomhetene som bruker det. Detaljerte krav til brannvernleder, brannøvelser, vaktordning og annen organisering av virksomhetenes forebyggende brannvern er fjernet – den nye forskriften overlater til virksomhetene selv å etablere og dokumentere tilfredsstillende systemer.

Større ansvar – og frihet
Forskriften gir virksomhetene større frihet til selv å velge de tiltakene som er best egnet til å redusere risikoen for brann i bygget de bruker eller eier. Samtidig gir den virksomhetene større ansvar for å jobbe målrettet. Virksomhetene skal sette seg mål, utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å sikre bygget mot brann, og redusere risikoen for brann i bygget. Både eier og bruker skal med andre ord arbeide systematisk med brannsikkerhet, tilpasset den risikoen for brann som bygget eller virksomhetene representerer. Arbeidet skal dokumenteres.

Risikobasert tilsyn
Også kommunen/brannvesenet har fått større frihet til å gjennomføre tiltak der man vurderer at risikoen og sårbarheten er størst. Kravene til fast frekvens på tilsyn og feiing er ikke videreført i den nye forskriften. I stedet skal også kommunen/brannvesenet vurdere risikoen lokalt, og planlegge og gjennomføre tilsyn og andre tiltak basert på vurdert risiko. Tiltakene skal dokumenteres og evalueres.

Asker og Bærum brannvesen oppfordrer virksomhetene i Asker og Bærum til å sette seg inn i og følge den nye forskriften. Hele forskriften finnes her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

alliansepartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoStatoilAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzets