Viktig med samarbeid skole og næringsliv!

Samarbeid skole og næringsliv – viktig for å møte fremtidens krav til nye arbeidsplasser!

Et godt samspill mellom skole og næringsliv skaper mange positive effekter. Bærum næringsråd opplever gjennom dette arbeidet at det skjer spennende læring og erfaringsoverføring mellom aktørene.  Det er ikke bare nyttig, men faktisk nødvendig at dette samarbeidet utvikles og styrkes, også i tidlig skolealder!

Vi opplever i dag raske endringer i arbeidslivet. Disse endringene fører blant annet til et kontinuerlig behov for mer kreativitet og innovasjon i bedriftene, samtidig som digitalisering og automatisering byr på nye utfordringer. For å møte denne utviklingen kreves endring i organisasjonsutvikling, ledelse, arbeidsmåter og strategier. Dette gjelder selvsagt ikke bare for næringslivet, det gjelder i like stor grad også for skolen. Vi vil i fremtiden ha behov for en skole som utdanner mennesker som kan teori, MEN like viktig vil det være å fremme individets fantasi, kreativitet, innovasjonsegenskaper samt teknologisk kunnskap. Det viser seg også at fremtidens behov for arbeidskraft i større grad vil kreve større fokus på
utdanning innen yrkesfag og fagskole.

Vi tror det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg. Gjennom å få kjennskap til de ulike bransjene og bedriftene i sitt lokalmiljø, tror vi at valgene eleven tar blir enklere og riktigere. Når elevene får praktisere ute i bedrift, eller på annen måte får kjennskap til valgmulighetene innenfor det varierte og sammensatte næringslivet i Bærum, bidrar dette til at færre faller ut av opplæringssystemet, at opplæringen i de ulike fagene på skolen blir mer konkret og realistisk, som igjen påvirker motivasjonen for å lære.

Samarbeid mellom skole og næringsliv bidrar til at elever og studenter får større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper, og gir samtidig bedriftene en fin mulighet til å profilere seg som en attraktiv fremtidig arbeidsplass og bygge et positivt omdømme.

Ane Maria H. Mjaaseth
Daglig leder, Bærum næringsråd

 

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB