Kronikk i Budstikka – skevet av Einar Schultz

Velferden skal finansieres!
Næringspolitikk i Bærum
Einar Schultz, Styreleder i Bærum Næringsråd

Kommunepolitikken og valget i 2019 skal sikkert handle mest om oppvekst, skole, bomiljø, omsorg og pleie. Bærum er i Norgestoppen på disse områdene.
Alle gode velferds- og kulturtiltak skal finansieres, og det kan bare sikres gjennom gode arbeidsplasser i et velfungerende og bærekraftig næringsliv. Bærum er et bevis på dette:  Bærums posisjon er tuftet på et sterkt næringsliv, kanskje Norges mest konkurransedyktige. Vi har blitt godt vant og har kanskje til tider tatt dette for gitt.

Daglig opplever vi effekten av digitalisering og sammensmelting jobb-privatliv. Veldig mange arbeidsoppgaver som tidligere krevde lange prosesser og fysisk tilstedeværelse kan nå løses med korte og tidskritiske enkelthendelser i en kjede. Mange oppgaver kan nå gjøres hvor som helst og når som helst. For andre, som utfører tjenester og selger produkter lokalt, medfører digitaliseringen at etterspørselsperioden blir utvidet og kravet om tilgjengelighet og leveringspresisjon øker. I en slik utvikling vil også kravene fra næringsliv og privatpersoner smelte mer sammen.

I de senere årene har vi også sett nye samarbeidskonstellasjoner hvor lokalt næringsliv jobber tett og strategisk sammen med forskningsinstitusjoner og kommunen for å styrke deres felles strategiske posisjon, som for eksempel Forskningsparken Kjeller og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Derfor er næringspolitikken kanskje nå er mer lokal enn på lang tid, og kommunens strategiske holdning til næringslivet er viktigere enn noen gang. Vi har et meget godt samarbeid med kommunen i dag, men det skal ikke bli en sovepute.

Derfor har vi i Bærum Næringsråd tatt et initiativ for å sette næringspolitikken på agendaen i forkant av kommunevalget i 2019. Vi har allerede avholdt dialogmøter med lederne for de største partiene, og vi skal følge opp med nye møter og åpne debatter. Starten har vært lovende, og vi opplevde en veldig positiv respons hos våre folkevalgte. Vi tror både vi næringslivsledere og politikere kan ta ut det beste av hverandre ved denne type prosesser.

Vår målsetting er:

  1. Sette noen få overordnede mål for næringspolitikken i Bærum
  2. Identifisere et par konkrete prosjekter, som det er politisk enighet om at bør gjennomføres ila neste 4 års periode.

Punkt 1 tror vi at vi sammen med politikerne skal klare å definere og prioritere, og håpet er at dette kan danne grunnlaget for utarbeidelse av en mer komplett næringsplan for kommunen, som kan være konkret i mål, prioriteringer, virkemidler og tiltak.  Vi trenger det.

Punkt 2 er spennende og her er kanskje en av utfordringene å finne balansen mellom næringslivets ønske om konkrete, forpliktende tiltak og politikernes ønske om å ha handlingsfrihet i mer upresise formuleringer. I dette skjæringspunktet tror vi at vi sammen kan få spennende diskusjoner og forhåpentligvis lande på noen gode, konkrete prosjekter som skal bidra til å styrke Bærum´s næringsliv og attraktivitet som en næringsvennlig kommune.

Vi har mye arbeid igjen før vi konkluderer, men ut ifra de innledende diskusjoner kan det for eksempel være prosjekter innen:

  • Styrking av yrkesfagene og lærlingeordning.
  • Styrking av FoU og høyskoletilbud i Bærum.
  • Sandvika som en by for de unge.
  • Konkrete innovasjonsprosjekter for omstilling og oppnåelse av FN´s bærekraftsmål.
  • Tiltak for nye næringer og satsingsområder, for eksempel: kulturnæringer, velferdsteknologi, grønne næringer.
  • Økt mobilitet, styrking av kortreiste og bærekraftige arbeidsplasser, sikre riktige næringsarealer på de riktige stedene.
  • Mer effektivt samarbeide kommune-næringsliv, innkjøpsordninger og felles prosjekter
  • Markedsføring i et regionalt og internasjonalt perspektiv

Vi tror at vi gjennom dette kan starte en prosess hvor vi kan styrke næringslivet i Bærum og gjennom det beholde og styrke vår posisjon som Norges beste kommune. Dette krever at Bærums politikere setter næringslivspolitikk på agendaen og følger opp med forpliktende handlinger sammen med næringslivet. Den utfordringer tror vi politikerne tar.

Budstikka_090118

 

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets