Næringssjef Tore Gulli, blir prosjektdirektør i Bærum ressursbank

Bærums næringssjef Tore Gulli har takket ja til ny stilling som prosjektdirektør i Bærum ressursbank.

Bærum næringsråd takker for samarbeidet med næringssjefen og ønsker lykke til med ny spennende stilling!

Bærum ressursbank er en strategisk satsing som skal håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser fra bygging av Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18.

– Bærum ressursbank er en av de største satsingene i Bærum kommune og går nå over i en ny og mer intensiv fase. Gulli har i flere år spilt en nøkkelrolle i utviklingen av prosjektet som er et samarbeid mellom lokalt næringsliv, de store samferdselsaktørene og kommunen. Jeg er derfor veldig glad for at Gulli har sagt ja til å lede satsingen, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

Bærum kommune har vurdert det som helt sentralt at Gulli fortsetter å lede prosjektet for å sikre en god gjennomføring.  Næringssjef Tore Gulli går derfor over i stilling som prosjektdirektør for Bærum ressursbank fra desember i år. Han han har sagt seg villig til, i en overgangsfase til 1. april, å ivareta deler av det løpende næringsarbeid inntil en erstatter med ansvar for kommunens næringsarbeid er på plass.

Om Bærum ressursbank

Bærum ressursbank er et strategisk, klimaklokt samarbeidsprosjekt i regi av Bærum kommune mellom entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører og forskningsmiljøer for å sørge for bærekraftig utnyttelse av den store mengden overskuddsmasser som vil bli generert fra infrastrukturprosjekter i Bærum med omegn. I løpet av de neste ti årene vil flere store utbyggingsprosjekter gjennomføres, deriblant Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18.

– Tore Gulli har bidratt til å bringe sammen aktører som har liten tradisjon for å samarbeide.  Dialog og samarbeid mellom næringsaktører og myndigheter har vist seg å gi gode resultater. Som prosjektdirektør i Bærum ressursbank vil Gulli spille en avgjørende rolle som bindeledd mellom utbyggingsprosjektene og andre aktører for å oppnå en optimal og klimaklok masseforvaltning, sier Arthur Wøhni.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter