Det går mot oppsplitting av Viken – men hva går vi tilbake til og til hvilken pris?

Næringslivet er opptatt av å ha forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker ikke omkamper og reverseringer av politiske vedtak, men at man heller effektivt gjennomfører de vedtak som er fattet

Overordnet ønsker næringslivet i regionen å gi en tydelig tilbakemelding på at en tilbakeføring til de gamle fylkene ansees som en lite hensiktsmessig løsning.

Næringslivet er opptatt av å ha forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker ikke omkamper og reverseringer av politiske vedtak, men at man heller effektivt gjennomfører de vedtak som er fattet.

Fylkeskommunen har en viktig rolle knyttet til tilrettelegging for næringsutvikling. Næringslivet har nå vært gjennom en periode der Viken har hatt behov for å etablere seg som en ny organisasjon.

Vi opplever at man er i ferd med å få mange ting på plass. Samtidig er vi utålmodige på flere områder, ikke minst knyttet til planarbeid og en offensiv tilrettelegging for næringsutvikling i hele regionen.

Regionale planprosesser stopper nå opp, og fremtidig skjebne er svært usikker. Det er sentralt for næringslivet at slike prosesser landes og gir klare rammer vi kan forholde oss til. Dersom vi nå går inn i en langvarig prosess for oppdeling, for deretter å skulle reetablere nye organisasjoner er faren overhengende for at viktige prosesser blir liggende brakk. Vi snakker om opp mot 2 år før reverseringsprosessen er gjennomført. Det er ikke akseptabelt fra et næringsperspektiv.

Videre stiller vi spørsmålstegn ved manglende vurdering av alternative løsninger.

Dersom man skulle ende opp med å gå for en oppdeling av Viken burde man ha redegjort for alternative løsninger med felles bo- og arbeidsmarkedsregioner som utgangspunkt. De gamle fylkesgrensene er etter vår oppfatning utdaterte. Dagens samarbeids- og bevegelsesmønstre og infrastruktur må ligge til grunn for en slik beslutning.

Noen endringer har jo allerede skjedd ved at Røyken og Hurum har blitt del av Asker Kommune, og derfor naturlig blir med på lasset tilbake til gamle Akershus. Tydelige signaler har også kommet fra Lier om at de ser naturlige bindinger mot Asker og gamle Akershus. Hva med Ringerike? Gjennom ny Ringeriksbane og ny E16 bindes Ringerike tettere mot Bærum.

Hadde kanskje et nytt «Viken Vest» vært en naturlig oppdeling?

Etter vår oppfatning er dette en alvorlig mangel i saksgrunnlaget og vi vil anbefale at man gjør en grundig vurdering av dette før man fatter en beslutning.

Som representanter for næringslivet i Oslofjord vest er vår tydelige konklusjon at en tilbakeføring til de «gamle» fylkene ikke er en løsning vi mener vil tjene næringslivet og næringsutviklingen, snarere tvert imot.

Vi vil dermed gjenta vårt standpunkt, der vi primært ønsker at Viken videreføres som nå. Sekundært mener vi det må utredes en alternativ oppdeling som i større grad tar hensyn til dagens strukturer. Dette er en sak som ikke bare berører næringslivet, men alle beboere. Vi ønsker og trenger effektiv, forutsigbar og god offentlig forvaltning, som kan gi oss det beste tilbudet innen bla utdanning, helse, næringsutvikling og infrastruktur. Hvis man nå skal bruke opp mot 400 millioner av skattebetalernes penger og opp til to år på en reversering, bør man derfor i det minste koste på seg å vurdere alternativer til de «gamle» fylkene.

Uavhengig av endelig vedtak og løsning er det svært viktig at planprosesser og regionale ordninger for næringslivet ikke stopper opp og at fokus på en offensiv tilrettelegging for næringsutvikling i hele regionen opprettholdes. Det er viktig for næringslivet å ha klare rammer å forholde seg til.

Næringsforeningene i Bærum, Asker, Kongsbergregionen, Modum, Ringeriksregionen og Drammensregionen representerer mer enn 100 000 arbeidsplasser i mer enn 10 000 bedrifter. Vi protesterer på det sterkeste mot en oppløsning av Viken uten at et alternativ til «de gamle fylkene» utredes grundig. Vi forventer at regjeringen tar dette på alvor.

Klar melding til regjeringen fra Næringsforeningene i Oslofjorden vest signert:
Aksel Aanensen, Bærum Næringsråd, Steinar Bustad, Asker Næringsforening, Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen, Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum, Terje Dalen, Ringerike Næringsforening og Martin Kaggestad, Modum Næringsråd.

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt