E18 – Mer enn Norges største flaskehals

I Nasjonal transportplan for 2025-2036 (NTP) ble fase 2 Ramstadsletta – Nesbru fjernet fra planporteføljen.

Bærum Næringsråd er opptatt av at ny E18 Vestkorridoren må fullføres, og at NTP må følge opp Stortingets opprinnelige vedtak om helhetlig utbygging av ny E18 Vestkorridoren.

Hvis videreføring av ny E18 ikke legges inn igjen i NTP, vil det ha store negative konsekvenser for den videre samfunnsutviklingen i de prioriterte vekstområdene i Asker og Bærum. Manglende avklaringer rundt trasévalg og fremdrift for ny E18 vil ikke bare få omfattende konsekvenser for trafikkavviklingen, men også sette bolig- og næringsutvikling langs vestkorridoren på vent på ubestemt tid.

Vi savner et fullstendig beslutningsunderlag før man konkluderer

Hvordan kan man være sikre på at dette er dårlig samfunnsøkonomi når det ikke foreligger oppdaterte transportøkonomiske beregninger, en samfunnsøkonomisk analyse basert på de arealer som frigjøres, eller det som kanskje veier aller tyngst budsjettmessig, nemlig alternativkostnadene med bl.a rehabilitering av broene som uansett kommer ved å ikke endre vegsystemet forbi Sandvika?

Det handler om verdifulle frigjorte arealer, om byutvikling, om næringsutvikling, om reduksjon av støy og støv og om forbedring av folkehelsen.

Vi som er opptatt av gode rammer for lokalt næringsliv etterspør også hvor fokuset på regionbyene som skal avlaste Oslo og trafikken inn til hovedstaden ble av. Sandvika er en regionby i utvikling, og et kollektivt knutepunkt mellom Drammen og Oslo. Det er et betydelig antall arbeidsplasser i dagens Sandvika, og potensialet for videre vekst er stort hvis byutviklingen ikke stoppes av en motorvei. E18 i tunnel forbi Sandvika er avgjørende for denne byutviklingen.

Det er en kontinuerlig konkurranse om å tiltrekke seg de beste hodene, og i denne konkurransen vet vi at en attraktiv lokalisering veier tungt. Som representanter for en stor andel av privat næringsliv i og rundt Sandvika ønsker vi en fortsatt attraktiv byutvikling for å stå sterkt i denne konkurransen. Kortreiste arbeidsplasser bidrar også til en klimavennlig utvikling. At virksomheter flytter til Oslo er et svært dårlig alternativ.

Vi mener samfunnsnytten av å gjennomføre E18 utbyggingen som opprinnelig vedtatt vil være stor med tanke tidsbesparelse, mobilitet, nærings- og eiendomsutvikling, og ikke minst byutvikling i et av Norges mest sentrale pressområder.

Fredagens enighet i forhandlingene om Oslopakke 3 er et steg i riktig retning, med 20 millioner øremerket planlegging av E18 fase 2.

Nå håper vi også stortingspolitikerne tar kloke valg når de skal behandle NTP i midten av juni.

 

Grini Hjemmebakeri er kåret til Årets Bedrift i Bærum 2023 – Vi gratulerer!

Ledig stilling som Prosjektleder

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt